Sfery działań,
problematyka
Formy realizacji, problemy plastyczne Cele poznawcze, wychowawcze
Zagadnienia dotyczące rysunku i barwy 1. Kreska jako wyznacznik kształtu, przestrzeni; faktury, waloru, zastosowanie różnych technik: tusz, ołówek, patyk, flamaster, piórko, węgiel drzewny
2. Barwa jako środek ekspresji i nastroju, kontrasty barwne, nasycenie barw, relatywność barw, kontrast światła i cienia, symbolika barw, wpływ światła na barw
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się kreską, różnicowanie kreski, rysunek jako zapis pomysłu plastycznego poprzedzającego dzieła malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne, rysunek jako samodzielne dzieło plastyczne, rysunek jako pierwotny zapis uczuć i emocji.
2. Uwrażliwienie na kolor, zestawienia barwne, emocje związane z kolorami, wyrażanie uczuć, emocji poprzez barwę, rozwijanie wyobraźni plastycznej i eksresji.
Zagadnienia dotyczące kompozycji Kompozycja jako organizacja płaszczyzny, równowaga w kompozycji, malarstwie i rysunku, statyka i dynamika w kompozycji, rytm, symetria, kompozycja abstrakcyjna i kompozycja z dominantą, kontrast w kompozycji Umiejętność organizowania płaszczyzny, umiejętność odróżniania dobrej od złej kompozycji
Zagadnienia dotyczące grafiki Cechy typowe dla grafiki, rodzaje technik graficznych, ćwiczenia graficzne: monotypia, kalkografia, linoryt, stemple z kartofla, odbijanie rąk, liści Zapoznanie studentów z różnymi technikami graficznymi, historią grafiki, uświadomienie studentom jaki wpływ miała grafika na rozwój kultury, rozwijanie wyobraźni i możliwość wypowiadania się, zdolność przewidywania efektów graficznych
Zagadnienia dotyczące rzeźby Bryła jako środek wypowiedzi plastycznej, dzieło trójwymiarowe, formy rzeźbiarskie, zgodność formy z treścią, papieroplastyka, rzeźba w glinie, mydle, wosku, kredzie, plastelinie, relief, płaskorzeźba Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, zapoznanie studentów z technikami i materiałami rzeźbiarskimi, kształcenie umiejętności manualnych, uwrażliwienie na formę
Zagadnienia związane z elementami historii sztuki Prehistoria: plama, kreska, faktura w sztuce prehistorycznej
Starożytny Egipt: architektura, malarstwo, monumentalność, kanon postaci ludzkiej
Sztuka nowożytna: impresjonizm, kubizm, dadaizm, surrealizm, abstrakcjonizm
Zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym dawnym i współczesnym, rozbudzenie zainteresowania sztuką, wykształcenie potrzeby i nawyku włączenia sztuki we własne życie przez obecność w muzeach i galeriach, wykształcenie postawy otwartej wobec nowości, kształcenie wrażliwości estetycznej.
Udział studentów w konkursach plastycznych „Najpiękniejsze miasta nad Wisłą”- konkurs organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”
„Magiczne miejsca, legendy Warszawy”- konkurs organizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Konkurs na projekt plakatu o „Nieagresji” i „Pomaganiu”- Fundacja Kronenberga
„Szlachetne idee Benedykta Dybowskiego”- Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”
Pobudzenie wiary w siebie, sprawdzenie swoich umiejętności, zapoznanie z urokami własnego kraju i wartościami ogólnoludzkimi, dobro, pomaganie innym
Organizowanie wystaw plastycznych 1. Eksponowanie ciekawych i wartościowych prac studentów
2. Bal Mikołajkowy dla dzieci
1. Zachęcenie do intensywnej pracy, uwrażliwienie na elementy wartościowe w pracach plastycznych
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych dzieci.
Stworzenie miłej, bezpiecznej atmosfery sprzyjającej zabawie, oczekiwaniu na niespodziankę.
Zapoznanie się z literaturą związaną z wychowaniem plastycznym W. Lam: „Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój”
H. Semenowicz: „Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta”
S. Popek: „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”
R. Gloton, C. Clero: „twórcza aktywność dziecka”
A. Trojanowska: „Dziecko i plastyka”
Terapeutyczne i reedukacyjne znaczenie sztuki, rozwijanie wyobraźni, ekspresji, obserwacji u dzieci.
Umiejętność wyrażania uczuć wpływ sztuki na rozwój uczuciowy, umysłowy, emocjonalny dziecka.
Wychowanie estetyczne, uwrażliwienie na estetykę najbliższego otoczenia, wykształcenie naturalnych potrzeb aktywności twórczej i ekspresji własnej